NEWS

คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ติดอันดับ 201-300 จาก 4,000 มหาวิทยาลัยทั่วโลก

Jul 13, 2020 / ดู 1,005 ครั้ง

สำนักจัดอันดับ ShanghaiRanking Consultancy ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชา ประจำปี 2020 ที่เรียกว่า Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2020 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดอันดับที่ 201-300 ของโลก กลุ่ม Medical Sciences (Nursing) การจัดอันดับครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกว่า 4,000 แห่งทั่วโลกได้รับการจัดอันดับ จำนวน 54 สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มสาขาหลัก
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่าเกณฑ์ในการจัดอันดับ GRAS 2020 ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้
1. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพดีที่สุดของสาขาวิชา
(The number of papers published in Q1 Journal Impact Factor Quartile in an Academic Subject) คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 20.5
2. จำนวนการอ้างอิงบทความวิจัยซึ่งคิดเทียบกับจำนวนการอ้างอิงเฉลี่ยของโลกในสาขาวิชา
(CNCI: Category Normalized Citation Impact from InCites* to measure average impact of papers authored by an institution in an Academic Subject)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 75.6
3. ร้อยละของบทความวิจัยตีพิมพ์ที่มีชื่อนักวิจัยชาวต่างชาติเป็นผู้ร่วมตีพิมพ์
(IC: The percentage of internationally co-authored papers authored by an institution in an Academic Subject)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 94.6
4. จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์อยู่ในวารสารชั้นนำและการประชุมวิชาการของสาขาวิชา
(Top: The number of papers published in top journals and conferences in an Academic Subject)คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 18.9
5. จำนวนนักวิจัย/อาจารย์ในองค์กรที่ได้รับรางวัลดีเด่นในสาขาวิชา
(Award: The total number of the staff of an institution winning a significant award in an Academic Subject)
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคะแนน 27.0

จากผลการจัดอันดับดังกล่าว ได้สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังแสดงถึงความเข้มแข็งของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในสาขาวิชา Medical Sciences (Nursing) และรายวิชาอื่นๆ โดยตระหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริการวิชาการ การบริการทางการพยาบาลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอนจนคณะได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน 100 อันดับแรกของโลก ภายในปี 2564 โดยดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน


ข่าวอื่นๆ

+more