POINTS

BEC-TERO RADIO Points คืออะไร?

 • BEC-TERO RADIO POINTS คือคะแนนที่ได้จากการสะสมเวลาการฟังคลื่นในเครือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จำนวน 6 คลื่น ได้แก่ HITZ 955, Eazy FM 105.5, STAR FM, TofuPOP Radio.FM, Rock On Radio.FM และ Rad Radio.FM โดยเป็นการรับฟังผ่านทาง Mobile Application “BEC-TERO RADIO” และทาง Official Website ของคลื่นเท่านั้น (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)
 • - ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application BEC-Tero Radio และทางเว็บไซต์ www.becteroradio.com

การสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Points

 • การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่ เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน ต่อคลื่น โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น (เกณฑ์การสะสมคะแนนสูงสุด 500 คะแนนต่อวัน จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกไปตามคลื่นที่ท่านฟัง เช่น ฟัง HITZ 955 ครบ 60 นาที ท่านจะได้รับคะแนน HITZ Point 60 คะแนน, ฟัง STAR FM ครบ 120 นาที ท่านจะได้รับคะแนน STAR Point 120 คะแนน
 • ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: BEC-Tero Radio และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน โดยจะสะสมคะแนนได้ทีละ 1 device เท่านั้น
 • การสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Point เป็นการสะสมคะแนนแบบรายปี คะแนนของท่านจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 23.59น. ของทุกปี ไม่สามารถยกยอดคะแนนไปใช้ในปีถัดไปได้ในทุกกรณี และคะแนนจะเริ่มการสะสมใหม่ในวันที่ 1 มกราคม เวลา 00.00น. ของปีถัดไป
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะนำมาใช้แลกรับสิทธิพิเศษต่างๆ ของรางวัลพิเศษ รวมทั้งสิทธิ์ในการร่วมสนุกกิจกรรมต่างๆของทางคลื่น โดยสามารถติดตามรายละเอียดการร่วมสนุก และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้เร็วๆนี้

เงื่อนไขของการสะสมคะแนน BEC-TERO RADIO Points

 • การเริ่มสะสมคะแนน ผู้ฟังต้องทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือทาง Mobile Application โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ ซึ่งสามารถสมัครผ่านคลื่นไหนก็ได้ 1 ใน 6 คลื่น และเป็นการสมัครเพียงครั้งเดียว จะสามารถใช้สะสมคะแนนได้ทุกคลื่น
 • การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกตามคลื่นที่รับฟัง โดยไม่สามารถนำโอนย้าย หรือนำคะแนนมารวมกันได้ในทุกกรณี
 • สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของรางวัล หรือร่วมสนุก 1 บัตรประชาชนต่อ 1 บัญชีผู้ใช้ ซึ่งต้องมีตัวตนจริง และตรวจสอบได้ หากตรวจสอบพบว่ามีมากกว่า 1 บัญชีผู้ใช้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คะแนน BEC-TERO RADIO Points ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ช่องทางในการสะสมคะแนนการฟัง มีดังนี้
  • ทาง Mobile Application “BEC-TERO RADIO” ในระบบ iOS และ แอนดรอยด์
  • ทาง Official Website ของทั้ง 6 คลื่น ได้แก่ www.hitz955.com, www.eazyfm.com, www.starrfmthailand.com, www.tofupopradio.fm, www.rockonradio.fm, www.radradio.fm และ www.becteroradio.com (การสะสมคะแนนผ่านช่องทาง Official Website จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป)
  • โดย Mobile Application และ เว็บไซต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา จะไม่สามารถใช้สะสมคะแนนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกรับของรางวัล และ/หรือกิจกรรมได้ ตามดุลยพินิจของทางบริษัท
 • บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม
 • หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต ปลอมแปลงข้อมูล หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาเงื่อนไขที่วางไว้ หรือนำคะแนน BEC-TERO RADIO Points ไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าด้วยวิธีการใด เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ทางบริษัทฯจะทำการยกเลิกคะแนนทั้งหมดทันที เรียกคืนของรางวัล และไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากกรณีดังกล่าว
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุดในทุกกรณี