NEWS

ขอเชิญชวนร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+

Mar 25, 2019 / ดู 1,003 ครั้ง
สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) มีความร่วมมือในการดำเนินโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป้าประสงค์ คือให้มีโครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิตอลครอบคลุมทั่วประเทศ โดยการทดลองรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลระบบ DAB+ เป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้บริการสัญญาณสียงที่คุณภาพดี ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกัน และสามารถให้บริการรูปแบบใหม่ทั้ง ภาพ และข้อมูล เพื่อตอบสนองความความต้องการการใช้งานของประชาชน และเพื่อพัฒนาให้กิจการกระจายเสียงได้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเทศต่อไป โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ จะใช้ในการประชาสัมพันธ์การทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ ในประเทศไทย
 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา และวงการวิชาชีพที่เกี่ยวกับการศิลปะและการออกแบบ
 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+
 
ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 
หลักเกณฑ์การประกวด
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องออกแบบทั้ง 2 ภาษา โดยจะต้องมีคำว่า “Digital Radio Thailand” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ และคำว่า “วิทยุดิจิตอล” เป็นส่วนหนึ่งของตราสัญลักษณ์ภาษาไทย

2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) จะต้องสะท้อนถึงความหมาย คุณสมบัติ หรือประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล Digital Radio และสื่อให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ความทันสมัยและเป็นสากล
 
3. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น (1 ชิ้นงานประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)
 
4. ตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPEG หรือ PNG
 
5. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบายแนวคิดการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ
 
6. ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น และต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน หากตรวจพบผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
 
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สำนักงาน กสทช. โดยอนุญาตให้สามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง
 
8. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 
การส่งผลงาน
1.ส่งไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับที่เป็นไฟล์มาตรฐานของโปรแกรม และไฟล์ภาพ JPEG หรือ PNG พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาทาง E-mail digitalradioth@gmail.com
 
2. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
 
3. ประกาศผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ทาง Facebook : Digital Radio Trial Thailand
 
เกณฑ์การตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)
1. ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักการออกแบบ   30 คะแนน

2. ความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ   30 คะแนน
 
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   20 คะแนน
 
4. แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ   20 คะแนน
 
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช. โทร. 02 2710151-60 ต่อ 5368
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
Page Facebook : Digital Radio Trial Thailand , E-mail : digitalradioth@gmail.com


ข่าวอื่นๆ

+more