NEWS

มาแล้ว! 'ลุงตู่' มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

Dec 14, 2018 / ดู 1,210 ครั้ง

เป็นธรรมเนียมทุกปี ที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" 

โดยนายกรัฐมนตรี ต้องการสื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารี และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยใจที่รัก และยึดมั่นใจสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนหมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะ ประกอบกับความรู้ความสามารถก็จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังส่งความรักและปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทย และอวยพรให้มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 

ข่าวต้นฉบับ เรื่องเล่าเช้านี้

ภาพประกอบ tnews