NEWS

กรมการแพทย์แนะนำ 'ผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป' ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค

Sep 19, 2018 / ดู 1,662 ครั้ง
กรมการแพทย์แนะผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรค ตามโปรแกรมที่จำเป็นต้องฉีดให้ครบ ตรงตามที่กำหนด เพื่อป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค
 
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เพื่อทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อจุลินทรีย์ชนิดนั้นๆ และป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคเมื่อมีการสัมผัสโรค ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพบว่าวัคซีนช่วยลดอัตราเสียชีวิตและพิการในเด็กแรกคลอด เด็กที่ได้รับวัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่เมื่อเวลาผ่านไปเติบโตเป็นผู้ใหญ่การฉีดวัคซีนตั้งแต่ในวัยเด็กยังไม่เพียงพอในการป้องกันโรค จึงต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำ นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในวัยเด็กและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน จึงไม่มีภูมิต้านทานเพื่อป้องกันโรคจำเป็นต้องได้รับวัคซีน เนื่องจากปัจจุบันโรคต่างๆ สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก หัด อีสุกอีใส ฯลฯ ดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อในผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เพื่อลดการติดเชื้อหรือลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจึงมีความสำคัญ และมีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันตามโปรแกรมของวัคซีนชนิดนั้นๆ ซึ่งต้องฉีดให้ครบและตรงตามที่กำหนด
 
นายแพทย์ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะมีความไวต่อเชื้อโรคเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดโรคได้ง่ายและรุนแรง การฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันเพื่อช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรค โดยแนวทางการให้วัคซีนในผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่มีโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 กำหนดไว้ ได้แก่ 1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดก่อนช่วงฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง 2. วัคซีนป้องกัน โรคปอดบวมแบบรุนแรง 3. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ควรฉีดเพื่อเป็นการกระตุ้น 4. วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด จะพบมากขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะเมื่ออายุมากกว่า 50 ปี นอกจากวัคซีนทั้ง 4 กลุ่มแล้ว ยังมีวัคซีนป้องกัน โรคตับอักเสบบีและโรคตับอักเสบเอในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้ตับอักเสบและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งตับและตับแข็งได้
 

ที่มา กรมการแพทย์

ภาพประกอบ riskcomthai