NEWS

เตรียมเพิ่มโทษ! กำ 'ใบขับขี่' ไว้ให้ดี ไม่พกปรับเป็นหมื่น-หมดอายุปรับ 5 หมื่น

Aug 20, 2018 / ดู 725 ครั้ง
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการบูรณาการกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นกฎหมายเดียวง่ายต่อการกำกับดูแล รวมทั้งเร่งปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้น
 
โดยร่างกฎหมายฉบับแก้ไขได้ผ่านความเห็นชอบของของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ร่างอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะผ่านความเห็นชอบเมื่อไหร่ ทั้งนี้หากผ่านการพิจารณาของ สนช. แล้วตามขั้นตอนจะต้องนำประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ก่อนซึ่งตามขั้นตอนกฎหมาจะมีผลบังคับใช้เป็นทางการได้จะต้องลงประกาศในราชกิจจาฯครบ1ปีไปแล้ว
 
สำหรับการแก้ไขกฎหมายด้านการขนส่งครั้งนี้กรมฯได้มีการปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ขับขี่เข็ดหลาบไม่กล้าทำความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายอีก รวมทั้งให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
 
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามกฎหมายใหม่ที่กรมฯได้นำเสนอได้มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญๆใน3 มาตรา ประกอบด้วย
 
1. มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1พันบาท แต่กฎหมายใหม่เสนอได้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 5หมื่นบาท
 
2. มาตร 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท แต่กฎหมายใหม่ได้เสนอให้มีการเพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3เดือน ส่วนโทษ ปรับก็เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท
 
3. มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1พันบาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ที่มา ข่าวสด

ภาพประกอบ ThaiTicketMajor