NEWS

รู้ยัง?? บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ลดหย่อนภาษี 2561 ได้

Aug 09, 2018 / ดู 971 ครั้ง
กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้กระทำ การบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
 
2. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่ายเพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ
 
3. ผู้บริจาคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื้อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกพื้นที่ และศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161
 

ที่มา กรมสรรพากร
ภาพประกอบ NIDA