NEWS

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 2 - 3 มี.ค. 63 ในพื้นที่ดังนี้

Feb 27, 2020 / ดู 220 ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้

ในวันที่ 2 มีนาคม 2563

ในวันที่ 3 มีนาคม 2563

หรือตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online ได้ที่ mea.or.th/poweroutage