อ่านไม่ผิด!! เด็กป.5 สอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน โครงการสัมฤทธิบัตรของมสธ. ทำผู้ใหญ่ทึ่งกันยกประเทศ! | BEC Tero Radio
NEWS

อ่านไม่ผิด!! เด็กป.5 สอบผ่านวิชากฎหมายมหาชน โครงการสัมฤทธิบัตรของมสธ. ทำผู้ใหญ่ทึ่งกันยกประเทศ!

Jun 12, 2017 / ดู 594 ครั้ง

เป็นเรื่องฮือฮาบนโลกโซเชียลเลยทีเดียว เมื่อเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เผยแพร่บัตรผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ระบุชื่อ ด.ญ.สุพนิดา อภัยวงศ์ นักเรียนชั้น ป.5 ปี 2559 สอบผ่านวิชา กฎหมายมหาชน และ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร เป็นชุดวิชาที่ 6 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

ด.ญ.สุพนิดา หรือ น้องใบบัว เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรัตนศึกษา (ชายเขา) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช มารดาคือ น.ส.อนุจรา ขวัญดี ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ เทศบาลตำบลคลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง ซึ่งอยู่ห่างจาก อ.ทุ่งสง ประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ 60 กิโลเมตร โดยสอบที่สนามสอบโรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สมัครเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรครั้งแรกรุ่นที่ 93 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สอบผ่านวิชาแรก คือ ทักษะชีวิต เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2559

 สำหรับโครงการสัมฤทธิบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นโครงการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้า หรือ พรีดีกรี เพื่อสะสมหน่วยกิต เปิดรับผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ใช้ระบบเรียนทางไกลผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และหนังสือ โดยการจัดสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ ส่วนใหญ่วิชาละ 1,100 บาท โดยค่าหนังสือรวมอยู่ในราคานี้แล้ว ยกเว้นชุดวิชาที่มีสื่อโสตทัศน์ สามารถลงชุดวิชา หรือรายวิชาได้ไม่เกิน 3 ชุดต่อรุ่น เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชา หรือรายวิชานั้นๆ
       
เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรีของ มสธ. สามารถนำชุดวิชา หรือรายวิชามาขอโอนเข้าในหลักสูตรปริญญาตรีได้ ปัจจุบันคิดรายวิชาละ 200 บาท แต่ต้องเป็นชุดวิชาที่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตรปัจจุบันที่เข้าศึกษาใหม่ หรือกำลังศึกษา อีกทั้งไม่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจบปริญญาตรีเร็วขึ้น
       
อย่างไรก็ตาม โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. แตกต่างจากระบบการเรียนพรีดีกรี (Pre - degree) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตรงที่คุณสมบัติของผู้สมัคร มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะรับนักเรียนที่จบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือกำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลัก โดยลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท ไม่รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แตกต่างจากโครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. ที่ไม่จำกัดเพศ อายุและวุฒิการศึกษา และสมัครเรียนด้วยการซื้อชุดวิชา
 
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก manageronline
ภาพ เฟซบุ้ค น.ส.อนุจรา ขวัญดี ,