NEWS

โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) ปีงบประมาณ 2563

Sep 29, 2020 / ดู 476 ครั้ง

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงาน ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve) ปีงบประมาณ 2563 โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีด้านสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ พร้อมเสวนาแนวโน้มความต้องการตลาด และทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ภายในประเทศ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอเพื่อการแพทย์ (Medical Textiles) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาล ภาคการศึกษา นายกสมาคม ผู้ประกอบการสิ่งทอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างคึกคัก โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และดำเนินงานโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้


ข่าวอื่นๆ

+more