NEWS

เมื่อโลกการศึกษาเปลี่ยนสู่ยุค ''New Normal'' พลิกโฉม ''EdTeX 2020'' เป็น ONLINE EDUCATION EVENT

Jun 23, 2020 / ดู 1,589 ครั้ง

เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ฉะนั้นวิวัฒนาการต่างๆ ก็มีการพัฒนาตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วิถีชีวิต ความรู้ในแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะการศึกษาการเรียนรู้ในวิทยาการต่าง ๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2563 นี้ ไทยและทั่วโลกต่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่การดำเนินชีวิตอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไป ซึ่งด้านการศึกษาก็หนีไม่พ้นได้รับผลกระทบที่รุนแรงไม่แพ้ด้านเศรษฐกิจ ที่การศึกษาทุกระดับต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ผู้จัดงาน EDTEX 2020 หรือ THAILAND?S EDUCATION TECHNOLOGY EXPO 2020 เผยว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาจากการท่องจำมาสู่การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือการปรับสัดส่วนเวลาระหว่างการเรียนรู้ทางด้านวิชาการควบคู่กับการจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้ประสบการณ์นอกตำราเรียน รวมถึงความพยายามนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลายโรงเรียนเริ่มที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้วงการด้านการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงกันอีกครา

จากสถานการณ์ข้างต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันหลีกหนีใม่พ้นที่จะต้องนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในด้านการเรียนการสอนให้สามารถเดินหน้าต่อได้ จึงเป็นหนึ่งในแนวคิดของการจัดสัมมนา EdTeX Webinar ที่แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วนหลักคือ Now (ปัจจุบัน), Future (อนาคต) และ Inspiration (การสร้างแรงบันดาลใจ) เพื่อสอดรับกับสถานการณ์, การให้ความรู้ มุมมองด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง เยาวชน รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจการศึกษาด้วย ซึ่งแต่ละหัวข้อจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน โดยหัวข้อ "Now" จะนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบัน อาทิ เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยในเรื่องการประมวลผล การออกแบบข้อสอบ การใช้สถิติเพื่อประเมินคุณภาพการเรียนการสอน การติดตามการส่งงาน เป็นต้น รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน ขณะที่หัวข้อ "Future" จะนำเสนอทิศทางการพัฒนาการศึกษาในอนาคต เทรนด์ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือในจัดการเรียนการสอนมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง และเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ได้ปรับตัวให้ทันกับเครื่องมือใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้า ส่วนหัวข้อสุดท้าย "Inspiration" การสร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน รวมถึงผู้สอนเองด้วย ซึ่งแรงบันดาลใจถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้ดีขึ้น สามารถส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการพัฒนากรอบทางความคิดของผู้เรียนเองด้วย

โดยทั้ง 3 ส่วนจะถูกถ่ายทอดแนวคิด และแนวทางโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง (Keynote Speakers) อาทิ คุณไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ที่ก้าวมาสู่การเป็น EdTech Startup (STARTDEE) มาฉายมุมมองความคิดของคุณรุ่นใหม่ที่มีต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย และยังมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือพี่เอ้ อธิการบดีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะมาส่งต่อแนวคิด และทิศทางของการศึกษา ทั้งด้านระบบการศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรในยุค New Normal และเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในอนาคต และยังมี ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ผู้ให้บริการห้องเรียนออนไลน์ skooldio.co ให้ความรู้ถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้น่าสนใจและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงท่านอื่นอีกมากมายที่จะหมุนเวียนมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับงาน EdTeX 2020 นี้ บริษัทนีโอหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รูปแบบงาน "ONLINE EDUCATION EVENT" ที่จัดขึ้นจะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มด้านการศึกษาที่จะเป็นการเปิดโลกมุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ในทุกมิติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการศึกษา วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสื่อกลางในการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์โลก และเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยจะมีการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์นี้ขึ้นอีกในทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : EDTEXEXPO


ข่าวอื่นๆ

+more