ก.พ.ร. มุ่งพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | BEC Tero Radio
NEWS

ก.พ.ร. มุ่งพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Feb 23, 2018 / ดู 1,160 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายรัฐ กำหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุดของประชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โทร. 02 356 9999 สายด่วน 1785 www.opdc.go.th


ข่าวอื่นๆ

+more