งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | BEC Tero Radio
NEWS

งานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Nov 08, 2017 / ดู 1,085 ครั้ง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์ โดยเฉพาะวิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดสันติสุข การชี้นำสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการพระพุทธศาสนา จนได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 2,535 รูป/คน ซึ่งจะเข้าพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ซึ่งได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จประทานปริญญาบัตรในวันอาทิตย์ที่ ๑2 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mbu.ac.th/


ข่าวอื่นๆ

+more