ก.แรงงาน เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยฯ มุ่งลดอันตรายจากการทำงาน | BEC Tero Radio
NEWS

ก.แรงงาน เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยฯ มุ่งลดอันตรายจากการทำงาน

Sep 19, 2017 / ดู 272 ครั้ง

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลัง
เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2560 ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ โดยมี
แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและ
การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง ได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติด้วยการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยแรงงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการการทำงานและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกับกสร.ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานในกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน
รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิควิชาการด้านความปลอดภัยฯ ให้กับเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและเทคนิคขั้นสูง จากสถานประกอบกิจการในเขตภาคเหนือรวม ๑๒๖ คน ให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ข่าวอื่นๆ

+more