NEWS

กรมการท่องเที่ยวจับมือเมืองพัทยาจัดกิจกรรม Green Tourism ปลุกจิตสำนึกลดขยะเมืองท่องเที่ยว

Jul 07, 2017 / ดู 298 ครั้ง

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานจัดงานกล่าวถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริการท่องเที่ยวสีเขียว หรือ Green Tourism ว่า พัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งแน่นอนว่า ที่ใดมีคนจำนวนมาก การใช้ทรัพยากรตลอดจนปัญหาจากขยะก็ย่อมเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกัน ขยะในแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกปล่อยลงสู่ทะเลส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ฝาขวดพลาสติก ถุงพลาสติก โฟม รวมถึงขยะที่มาจากการทำการประมง เช่น อวน หรือเชือก ขยะเหล่านี้สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ จึงมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดขยะที่ถูกปล่อยลงทะเล เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเริ่มแก้ปัญหาจากต้นเหตุ และเป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะปลุกจิตสำนึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมเพื่อให้การท่องเที่ยวนำมาซึ่งความสุข รายได้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรม "รณรงค์เก็บขยะ" เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว ที่ต้องการสร้างความตระหนักต่อการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรม road show ตามเส้นทางชายหาดพัทยา และสถานที่สำคัญต่างๆ ในเมืองพัทยา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยในช่วงเช้าได้มีการแจกถุงขยะให้แก่ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้าน ให้นำขยะกลับมาทิ้งที่ฝั่งเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกาะอีกทางหนึ่ง และเมื่อนำขยะกลับมา ก็จะได้รับของที่ระลึกที่กรมการท่องเที่ยวเตรียมไว้ให้ โดยมี "น้องกล้วย กล้วย" เป็นตัวแทนของโครงการที่สื่อถึงการเก็บและคัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายๆ กล้วยๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวให้ทำตามได้ไม่ยาก ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกรมการท่องเที่ยวคาดหวังว่า พัทยาจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของประเทศไทยในอนาคต


ข่าวอื่นๆ

+more