NEWS

RDPB Camp7

Jun 29, 2017 / ดู 355 ครั้ง

สำนักงาน กปร.สร้างสรรค์ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริสู่ปีที่ ๗ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษา ร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์ ศึกษา และเติมเต็มประสบการณ์ พร้อมสืบสานงานพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร กับเส้นทางการเรียนรู้ภายใต้แนวความคิด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ"
ตลอดระยะเวลากว่า ๖ ปีที่ผ่านมา สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการจัดค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB CAMP มีเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า ๒,๐๐๐ คน เข้าร่วมเรียนรู้งานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ที่เข้มแข็ง มีการดำเนินการสืบสาน บูรณาการ และน้อมนำแนวพระราชดำริไปใช้ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชนอย่างกว้างขวางอันเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีที่ ๗ นี้ โครงการ "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ" ได้ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปยังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กับ "ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จูเนียร์" รุ่นที่ ๑ และต่อเนื่องในการสร้างเครือข่ายเยาวชนระดับอุดมศึกษา กับ ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๗ อีกด้วย เพื่อให้กิจกรรมเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ความเข้าใจ แรงบันดาลใจ จุดพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนในการสืบสาน ส่งต่อ ขยายผลองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ ๗ เปิดรับสมัครเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจในแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือจากตำราเรียนใด ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ของตนเอง ณ สถานที่จริง ในพื้นที่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนเป็นทีม ทีมละ ๔ คน มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม ร่วมสร้างสรรค์โครงการ "เยาวชนสานต่อพระราชดำริ" เพื่อเป็นผลงานคัดเลือกทีมเยาวชนจำนวน ๒๕ ทีม เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันอังคารที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้ ภายใต้แนวความคิด "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า พัฒนาอาชีพ" ณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้ำ ป่าไม้ และองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือ โครงการศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการที่มีการศึกษาพัฒนาการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชพื้นเมือง และการขยายพันธุ์ไม้ดอกประเภทหัว โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันของประชาชนและป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนา สาธิต และส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายพันธุ์อาทิ กาแฟ เบบี้ฮ่องเต้ เห็ดหอม เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเกษตรกรต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จ และวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ อย่างใกล้ชิด
และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของค่าย RDPB Camp รุ่นที่ ๗ ที่เยาวชนจะได้เรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะในการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ กับ กิจกรรมถอดบทเรียน ได้แก่ กิจกรรมถอดบทเรียน มัคคุเทศก์อาสาสืบสานพระราชดำริ โดยวิทยากรพิเศษ คุณระพีพล ทับทิมทอง วิทยากรผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเพิ่มทักษะการจับประเด็นและการนำเสนอ และวิชาชีพมัคคุเทศก์ กิจกรรมถอดบทเรียน สื่อสร้างสรรค์สานต่อพระราชดำริ เพื่อเพิ่มทักษะการผลิตชิ้นงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดย คุณบุญญาวัฒน์ ธงทอง ผู้กำกับละคร ภาพยนตร์ สารคดี, นักเขียนบทละคร ภาพยนตร์ สารคดี ช่อง PPTV HD36และกิจกรรมถอดบทเรียน ร้อยเรียงเรื่องราวบอกเล่าความประทับใจ โดยอาจารย์ประพิม คล้ายสุบรรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาและการเขียน
นอกจากนี้แล้ว เยาวชนทั้ง ๒๕ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ยังได้รับสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องจากค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๗ คือ กิจกรรมธนาคารอาสาสืบสานพระราชดำริ กิจกรรมเพื่อแสดงถึงพลังเครือข่ายเยาวชน RDPB Camp ในการน้อมนำแนวพระราชดำริที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป รวมทั้งการประกวดการนำเสนอโครงการ "เยาวชนสานต่อพระราชดำริ" เพื่อชิงรางวัลทุนดำเนินโครงการทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จำนวน ๕ รางวัลอีกด้วย
เยาวชนที่มี ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้
? เว็บไซต์หลักของสำนักงาน กปร. www.rdpb.go.th
? เว็บไซต์หลักของค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ www.rdpbcamp.com

วันที่จัดกิจกรรม : วันอังคารที่ ๑๘ ถึงวันจันทร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (๗ วัน ๖ คืน)
ติดต่อสอบถาม
๑. กองประชาสัมพันธ์ (สำนักงาน กปร.) โทร. ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ ต่อ ๑๑๖ ๑๑๘
๒. ศูนย์ประสานงานค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ โทร. ๐๘-๑๑๔๓-๔๓๘๙, ๐๙-๖๙๗๓-๖๓๗๗
๓. โทรสาร หมายเลข : ๐-๒๕๐๓-๙๘๒๖, ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๓
๔. สื่อออนไลน์
? E?Mail : rdpbcamp@gmail.com
? Facebook: www.facebook.com/rdpb.camp
? Twitter: https://twitter.com/rdpbcamp
? YouTube : Rdpbcamp Channel
? Instagram: Rdpbcamp
? Line: Rdpbcamp
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นี้


ข่าวอื่นๆ

+more