NEWS

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญเข้าร่วมในโครงการ ''ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด''

May 15, 2017 / ดู 1,010 ครั้ง

โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
ประกวดออกแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
Infographic และ Clip VDO ภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"

สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญเข้าร่วมในโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"โดยโครงการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหา ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยการประกวดออกแบบสื่อในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic และ Clip VDO (ความยาวไม่เกิน 1 นาที) ภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ชิงเงินรางวัลรวม 360,000 บาท
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ
- เยาวชนในสถานศึกษา อายุระหว่าง 15 - 18 ปี
- ประชาชนทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป
**โดยร่วมประกวดทีมละไม่เกิน 3 คนสมัคร **
การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- สื่อ Infographic
- คลิปวีดิโอ (ความยาม 1 นาที
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ประเภท การประกวดออกแบบสื่อ Infographic
1. ผู้สมัครทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยงแปลงสมาชิกในทีมได้ หากคณะกรรมการพบว่ามีรายชื่อซ้ำกันอยู่มนทีมอื่น จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทั้งทีม และขอสงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ผู้สมัครหนึ่งทีมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน โดยผลงานจะต้องสื่อภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพคือผู้ป่วย" และสามารถอธิบายถึงองค์ความรู้สาระสำคัญ แนวทาง การเข้ารับการบำบัดตามนโยบายแนวใหม่ของรัฐบาลและแผน "ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560" ได้เป็นอย่างดี
3. ออกแบบสื่อ Infographicสามารถออกแบบได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่จำกัดเทคนิคในการออกแบบ และต้องใช้โปรแกรมด้านการออกแบบกราฟฟิกคอมพิวเตอร์เท่านัน
4. ส่งผลงานในรูปแบบภาพนิ่ง Infographic ไฟล์นามสกุล .JPG ,.PNG ฯลฯ พร้อมไฟล์ต้อนฉบับนามสกุล .AI, .PSD ฯลฯ จำนวน 1 ไฟล์ โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi บันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมพิมพ์ผลงานภาพ Infographic เป็นภาพสี ขนาด A3 จำนวน 2 ชุด และเอกสารแนบท้าย ได้แก่ สำเนาใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน
5. กำหนดให้มีสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม(สามารถ Download ได้ที่ www.oncb.go.th และ www.facebook.com/Oncbcontest2017 )
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด กรณีปรากฎว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดซ้ำกับผลงานของผู้อื่น หรือเป็นผลงานที่มีอยู่ก่อนแล้ว คณะกรรมการการตัดสินฯ จะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. สำนักงาน ป.ป.ส. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงาน ป.ป.ส.
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
10. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด www.oncb.go.th และ www.facebook.com/Oncbcontest2017

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ประเภท การประกวด คลิปวีดีโอ (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
1. ผู้สมัครทุกคนสามารถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยงแปลงสมาชิกในทีมได้ หากคณะกรรมการพบว่ามีรายชื่อซ้ำกันอยู่มนทีมอื่น จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทั้งทีม และขอสงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
2. ผู้สมัครหนึ่งทีมสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน โดยผลงานจะต้องสื่อภายใต้หัวข้อ "ผู้เสพคือผู้ป่วย" และสามารถอธิบายถึงองค์ความรู้สาระสำคัญ แนวทาง การเข้ารับการบำบัดตามนโยบายแนวใหม่ของรัฐบาลและแผน "ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560" ได้เป็นอย่างดี
3. เนื้อหาคลิปวีดิโอ มีความยาว ไม่เกิน 1 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี)
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ไม่ได้มีการลอกเลียนหรือดัดแปลงจากผลงานผู้อื่น
5. ขอบเขตของเนื่อหาในคลิปที่สงเข้าประกวด ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความู้ในการเข้ารับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด/การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ของรัฐบาล ตามแนวทาง "ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560" ประเด็นหลักของเรื่องคือ เชิญชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ทั้งนี้ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอผลงานและการต้้งชื่อคลิปผลงาน
6. ต้องมีชื่อและโลโก้ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ในท้ายเครดิต โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด www.oncb.go.th และ www.facebook.com/Oncbcontest2017
7. ผลงานคลิปวีดิโอต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยาม ส่อเสียด หยาบคายและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดิโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
9. ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p(1280x720)ประเภทไฟล์ wmv.,mpg.,mp4.,mov หรือ fly
10. สำนักงาน ป.ป.ส. ขอสงานสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ ของสำนักงาน ป.ป.ส.
12. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
13. ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถศึกษาข้แมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด www.oncb.go.th และ www.facebook.com/Oncbcontest2017

ดาวน์โหลด
2D ข้อมูล "ผู้เสพคือผู้ป่วย" https://www.youtube.com/watch?v=66hG7-Ew23Y&t=6s
รายละเอียดการสมัคร / มาของนโยบายยาเสพติดแนวใหม่ / ใบสมัคร https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive
2D เชิญชวน https://www.facebook.com/Oncbcontest2017/videos/725269260986587/

สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่
- www.oncb.go.th
- www.facebook.com/Oncbcontest2017
- โทรศัพท์หมายเลข 09-5486-0303

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง ที่
บริษัท โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
600/23 บี-สแควร์ ซอยรามคำแหง39(เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310


ข่าวอื่นๆ

+more