NEWS

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จับมือ ''UCL''ร่วมลงนามMOU พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

Mar 10, 2017 / ดู 317 ครั้ง

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยสู่ระดับสากล กับทางมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) มหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตนานาชาติ เตรียมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายการผลิตแพทย์ที่เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีความโดดเด่นเป็นผู้นำในวิชาชีพ และมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการให้กับระบบสาธารณสุขไทยทั้งในระดับชุมชนและประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า "วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านการแพทย์ การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และการคิดค้นองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมไทยทั้งในเมืองและชนบท ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ จึงก่อให้เกิดแผนการจัดตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน และวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นที่แรกของประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (Bioinformatics and Systems Biology) ในระดับปริญญาตรี โดยรุกหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และจากที่ได้เสด็จไปเจรจาความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ณ สหราชอาณาจักร ยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นในรอบปีที่ผ่านมา ทาง UCL คือหนึ่งในมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ตอบโจทย์การร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานชั้นแนวหน้า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาศักยภาพและจัดหา คัดสรรคณาจารย์ให้แก่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาระดับสากล นักศึกษาของเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากคณาจารย์ต่างชาติและในประเทศผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของ UCL ในสาขาต่างๆ และเมื่อเรียนจบไปจะมีความสามารถสูงในการทำงานวิจัยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เตรียมที่จะประกอบอาชีพเป็นแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในอนาคต ตามพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สำหรับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยยูซีแอล (University College London: UCL) จะร่วมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนานาชาติของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดมุมมองใหม่ของการจัดเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาให้มีความทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ หลักสูตรจะบูรณาการระบบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีต่างๆเข้าด้วยกัน พร้อมด้วยโปรแกรมการวิจัยทางการแพทย์นานาชาติในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การวางแนวทางการพัฒนางานวิจัย และความเป็นผู้นำด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยม โดยส่วนหนึ่งของหลักสูตรยังครอบคลุมการศึกษาพิเศษเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยยูซีแอลในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ เพี่อมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถด้านการวิจัยและวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งระดับชุมชนและระดับประเทศในอนาคต

UCL ถือเป็นวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอันดับโลกโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีผู้ได้รับรางวัลโนเบลมาแล้ว 29 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและกระตุ้นมุมมองทางด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และมีชื่อเสียงแห่งความเป็นเลิศในด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งมีหน่วยงานเฉพาะให้คำปรึกษาด้านการศึกษาทางการแพทย์ มุ่งมั่นการพัฒนาเพื่อสร้างขีดความสามารถของการศึกษาทางการแพทย์ทั่วโลก และให้ความสำคัญกับการวิจัยด้านชีวการแพทย์ที่เข้มข้นในระดับสากล UCL ถือเป็นต้นแบบของเครือข่ายพันธมิตรด้านวิชาการที่เหมาะสมที่สุดในการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อเปิดมุมมองกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ในวัฒนธรรมโลกกว้างสำหรับนักศึกษาแพทย์รุ่นใหม่ ส่งเสริมความมุ่งมั่งทะยานไปให้สุดฝันเพื่อก้าวสู่อาชีพได้อย่างมีศักยภาพ และยังมีโอกาสได้ร่วมทำงานโครงการต่างๆในหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ

+more