NEWS

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

Feb 23, 2017 / ดู 794 ครั้ง

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดตัวโครงการ DTN BUSINESS PLAN AWARD 2017 เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 แห่งความสำเร็จของโครงการฯ ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากจากนิสิต นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย ถือเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ และเข้าใจเรื่องการค้าเสรี ผ่านรูปแบบการสื่อสารสองทาง โดยการนำเสนอแผนธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด ที่จัดทำเพื่อเป็นแนวทางแก่ธุรกิจในยุคการค้าเสรี และ ยังสามารถนำแผนธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดที่ได้จากโครงการฯ มาเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการศึกษาค้นคว้า วิจัยของนิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักของประเทศไทยเรื่องการรวมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (National AEC Coordinating Agency) ได้ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้ เกษตรกร ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีการเตรียมความพร้อมใช้ประโยชน์ และ/หรือปรับตัวรองรับสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ DTN Business Plan Award 2017 มุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในการนำเสนอแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดในไทย อาเซียน และตลาดการค้าโลก ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิต นักศึกษาของไทยให้มีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการค้าเสรี รวมทั้งเรียนรู้กฎระเบียบการค้าของโลกในสมัยใหม่ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในอนาคต และยังสามารถนำแผนธุรกิจที่เกิดจากการแข่งขัน มาปรับปรุงเพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจสำหรับสร้างความพร้อมให้กับ SMEs ไทย ในการเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC และตลาดการค้าโลก อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้ทั้งการตั้งรับภายในประเทศและรุกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัครคือ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดคณะและสาขาวิชา จำกัดทีมละไม่เกิน 5 คน / ไม่จำกัดจำนวนทีมในแต่ละสถาบัน / 1 ทีมต่อ 1 แผน และหลังจากปิดรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าร่วมเวทีประกวดระดับภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาคในวันที่ 1-30 เมษายน 2560 เพื่อคัดเลือกทีมที่มากความสามารถเข้าสู่เวทีประกวดระดับประเทศในรอบชิงชนะเลิศ ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 โดยหลักเกณฑ์การตัดสินหลัก 5 ประเด็นได้แก่ ความชัดเจนและความเป็นไปได้จริงของแผนธุรกิจ, ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียความแปลกใหม่, ความมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน, ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด, เทคนิคการนำเสนอ
ผู้สนใจสมัครสามารถส่งไฟล์งานในรูปแบบการพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 25 หน้า หรือ save file PDF ลงในแผ่นซีดี หรือจัดส่งไฟล์ทางอีเมล์ dtn.bp2017@hotmail.com และdtn.bp2017@gmail.com
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์ประสานงานกลาง DTN BUSINESS PLAN 2017 โทร. 062-443-6808, 02-729-3955, 02-729-8455/ www.facebook.com/DTNBusinessplanAward


ข่าวอื่นๆ

+more