EVENT

.:: กติกา ::.

1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรมนี้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
โดยขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนได้ถูกต้องครบถ้วนให้ข้อมูลที่เป็นจริงและสามารถติดต่อได้

2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์กิจกรรม BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ]
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์จำนวน 60 คน โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผู้คัดเลือกคำตอบที่โดนใจ และทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนร่วมสนุกได้ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2562

4. ประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บนหน้าเว็บกิจกรรม
BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ] ทาง www.becteroradio.com

5. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทั้งหมดจะต้องเดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
กับคณะกรรมการตามช่วงเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 โดยทางทีมงานจะติดต่อ
เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ที่กำหนดได้จะถือว่าผู้ผ่านเข้ารอบสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

6. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้สิทธิ์เข้ารอบสัมภาษณ์จะได้ลุ้นเป็น 1 ใน 6 ผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับกิจกรรม
BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ] ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2562
โดยคณะกรรมการรอบสัมภาษณ์จะเป็นผู้ตัดสินคัดเลือก โดยผู้โชคดีแต่ละท่านจะได้รับของรางวัลดังนี้

• แพคเกจท่องเที่ยว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-โตเกียว
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จำนวน 1 ที่นั่ง

• บัตรเข้างาน Summer Sonic 2019 Tokyo รอบวันที่ 18 สิงหาคม 2562 จำนวน 1 ใบ

หมายเหตุ : ทั้งนี้จะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
โดยทางบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้นหลังจากผู้เดินทางถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศญี่ปุ่น รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้
ผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

7. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [Summer Sonic]
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บนหน้าเว็บกิจกรรมนี้ทาง www.becteroradio.com

8. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีให้ได้ร่วมทริปกิจกรรม BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [Summer Sonic]
จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมี Passport ที่สามารถใช้เพื่อการเดินทางได้ทันที
โดยมีระยะเวลามากกว่า 6 เดือนนับจากวันหมดอายุถึงวันเดินทาง

9. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสัมภาษณ์ จะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆ
ตามที่บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดมาเป็นหลักฐานในการเข้ารับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับภาระและ/หรือรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ในการมาสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

10. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง โดยทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีชื่อและนามสกุลตามจริง 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากชื่อและนามสกุล
ของผู้ร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับเอกสารทางราชการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าว และมอบสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นแทน

11. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์และ/หรือได้เป็นผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม
BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ] จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้
โดยผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี 12% ตามมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

12. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทาง บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด พิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ และ/หรือรูปถ่าย
เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคตตามที่เห็นสมควร

13. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์และผู้โชคดีที่ได้ร่วมเดินทางไปกับทริปกิจกรรม
BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ] ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

14. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด
ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ
ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการเริ่มกิจกรรมแล้วถือว่าผู้ร่วมกิจกรรม
ได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและตกลงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดพร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด
ที่ระบุไว้ทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

16. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และบุคคล/บริษัท ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

17. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรม และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม
จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด BEC-Tero Radio Let’s go Tokyo [ Summer Sonic ] และจากบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด